Nastavení kategorie

This screen allows to modify the category name, the card field names, the sort profile and column selection and the style sheets for a category. It also allows to commit or uncommit all cards of a category to the learning process in a single step (bulk commit or uncommit).

db edit view screen

Akce

Přejmenovat kategorii; vybrat profil řazení; nastavit vzhled otázky a odpovědi; hromadné aktivování/deaktivování.

navigation bar
Zpět: Opustí obrazovku a vrátí se na editaci kategorií.
category name
Přejmenuje tuto kategorii. Zde vložte nové jméno.
category fields
Jména polí, výběr polí, výběr profilů řazení
Text popisující pole karty.
Označuje, že toto pole bude zobrazeno jako levý sloupec na seznamu karet. Rovněž určuje pořadí řazení. Tuto vlastnost pole aktivujete poklepáním na tlačítko.
Profil řazení daného sloupce. Poklepání vyberete jiný profil.
Označuje, že toto pole bude zobrazeno jako pravý sloupec na seznamu karet. Tuto vlastnost pole aktivujete poklepáním na tlačítko.
category format
Vzhled
Vzhled je editován pomocí html obsahující zástupné znaky pro pole karty. Mohou obsahovat libovolný text a html značky, které je možné vkládat do těla(body) html stránky. Jiné než ASCII znaky musí být escapované podle pravidel html. Speciální posloupnost znaků <!--0--><!--5--> jsou zástupné znaky, které budou nahrazeny poli karty. Otázka a odpověď bude zobrazena pomocí webového prohlížeče iPhone.
toolbar
Aktivuje všechny karty dané kategorie a tím je zařadí do procesu učení.
Deaktivuje všechny karty dané kategorie a vyřadí je z procesu učení. Statistiky učení karet smazány.